ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
7η έγκριση καταλόγου προμηθευτών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Ανακοίνωση

29/05/2018

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ, 2014-2020) ανακοινώνει τη δημοσίευση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Υπομέτρου 16.1 – 16.2. του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020 και πιο συγκεκριμένα, προς το παρόν, για την για την Δράση «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας».

Επιχειρησιακές Ομάδες, ως δικαιούχοι, ορίζονται τα σχήματα συνεργασίας που απαρτίζονται από τουλάχιστον δύο (2) μέλη, από τα οποία τουλάχιστον το ένα (1) μέλος δραστηριοποιείται στους τομείς της γεωργίας ή/και της κτηνοτροφίας (μεμονωμένοι παραγωγοί ή αναγνωρισμένη επαγγελματική οργάνωση όπως π.χ. αγροτικοί συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, κτλ.) και έχει έδρα εντός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Τα υπόλοιπα μέλη μπορεί να είναι επιχειρήσεις, ερευνητικοί οργανισμοί ή λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στις αναλυτικές πληροφορίες της Πρόσκλησης στον παρακάτω σύνδεσμο.

helpdesk
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ