ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Σχεδιασμός νέου Προγράμματος ΠΚΜ
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Ίδρυση νέων επιχειρήσεων στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην ΠΚΜ - Πίνακες έγκρισης και απόρριψης έργων

Σε συνέχεια της Απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για την αποδοχή και έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης της Δράσης «Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους
τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» αναρτώνται: α) οι Πίνακες των Εγκεκριμένων Έργων β) Οι Πίνακες των έργων που απορρίπτονται.

Εντός σύντομου χρονικού διαστήματος θα αναρτηθούν οι Αποφάσεις Έγκρισης και Απόρριψης των Επιχειρηματικών Σχεδίων, όπως ορίζεται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης και θα ολοκληρωθεί η αναλυτική σχετική ενημέρωση στο Πληροφοριακό Σύστημα
Κρατικών Ενισχύσεων. 

Μετά την έκδοση των Αποφάσεων Ένταξης και Απόρριψης των Πράξεων, οι υποψήφιοι τόσο των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων όσο και των επενδυτικών σχεδίων που απορρίφθηκαν, θα ενημερωθούν με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου που δηλώθηκε στην Αίτηση Συμμετοχής. 

Στην περίπτωση των ενταγμένων πράξεων θα αποσταλεί αναλυτική ενημέρωση επί του Τεχνικού Παραρτήματος της Πράξης. 
Στην περίπτωση των απορριφθέντων πράξεων θα αποσταλεί αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τους λόγους απόρριψης του Επιχειρηματικού Σχεδίου και την έναρξη της διαδικασίας των ενστάσεων, όπως ορίζεται στη παρ. 9.4. της Αναλυτικής Πρόσκλησης της
Δράσης.

espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ