ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Σχεδιασμός νέου Προγράμματος ΠΚΜ
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Ανακοίνωση

06/02/2020

Η Αναθέτουσα Αρχή της υπ. αρ. 7444/17.12.2019 Διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων  του Ν. 4412/2016, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (με ΑΔΑΜ: 19PROC006103873 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 83195), διαπίστωσε λάθη εκ παραδρομής στο υπόδειγμα με τίτλο «Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ» στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV «Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών» του αναλυτικού τεύχους της Διακήρυξης (σελίδα 115) και προβαίνει στην αντικατάσταση του σχετικού υποδείγματος.

Το συνημμένο διορθωμένο υπόδειγμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υπ. αρ. 7444/17.12.2019 Διακήρυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν και στη σελίδα της προκήρυξης.

Αντικατάσταση υποδείγματος εγγυητικής επιστολής (PDF)

espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ