ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Σχεδιασμός νέου Προγράμματος ΠΚΜ
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Ανακοίνωση

07/08/2020

Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για το έργο με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ στη διαχείριση των δράσεων ΕΚΤ»

Αναθέτουσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Αριθμός Διακήρυξης: 3964/21.07.2020, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 94737, Αρ. Προκήρυξης στην ΕΕΕΕ: 2020/S 142-349756

Τίτλος διαγωνισμού: «Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ στη διαχείριση των δράσεων ΕΚΤ»

Σύντομη περιγραφή αντικειμένου σύμβασης: Η παροχή διοικητικής υποστήριξης προς την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένουκαθώς και την ολοκλήρωση των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, στον Άξονα Προτεραιότητας 8 «Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων» και 9Β ««Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας– ΕΚΤ».

Διάρκεια έργου: Η διάρκεια του έργου ανέρχεται σε 36 μήνες περίπου από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, με λήξη τις 31/10/2023.

Ταξινόμηση κατά CPV: 79421000-1 - Υπηρεσίες διαχείρισης έργων, εκτός από εργασίες κατασκευής

Κριτήριο ανάθεσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016.

Η εκτιμώμενη αξία της προκηρυσσόμενης σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 237.600,00 € (διακοσίων τριάντα επτά χιλιάδες και εξακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % και αναλύεται ως εξής:

Καθαρή αξία: 191.612,90  € (εκατόν ενενήντα μία χιλιάδες εξακόσια δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτά).

espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ