ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Σχεδιασμός νέου Προγράμματος ΠΚΜ
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Ανακοίνωση

24/12/2019

Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων  του Ν. 4412/2016, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για το έργο με τίτλο «Εξειδίκευση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος πληροφόρησης και επικοινωνίας» 

Αναθέτουσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Αριθμός Διακήρυξης: 7444/17.12.2019,  Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 83195,  Αρ. Προκήρυξης στην ΕΕΕΕ: 2019/S 246-606417   

Τίτλος διαγωνισμού: «Εξειδίκευση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος πληροφόρησης και επικοινωνίας»

 Σύντομη περιγραφή αντικειμένου σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εξειδίκευση της εγκεκριμένης Επικοινωνιακής Στρατηγικής του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Ε.Π. Π.Κ.Μ.)  και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος πληροφόρησης και επικοινωνίας στο πλαίσιο αυτής, το οποίο θα περιλαμβάνει δημιουργικό σχεδιασμό και παραγωγή πρωτότυπου έντυπου και οπτικοακουστικού ενημερωτικού υλικού, διάφορες προωθητικές ενέργειες και την υλοποίηση εκστρατείας επικοινωνίας στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας για την προβολή και προώθηση των κυριότερων δράσεων και των δράσεων επικαιρότητας που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ε.Π. Π.Κ.Μ. με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης.

 Διάρκεια έργου: Η διάρκεια του έργου ανέρχεται σε δύο (2) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

 Ταξινόμηση κατά CPV: «79340000» Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ

 Κριτήριο ανάθεσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016.

 Εκτιμώμενη αξία σύμβασης – Δικαίωμα προαίρεσης -Χρηματοδότηση

Η εκτιμώμενη αξία της προκηρυσσόμενης σύμβασης ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 1.584.550,00 € (ένα εκατομμύριο πεντακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες και πεντακόσια πενήντα  ευρώ) πλέον ΦΠΑ 24% (380.292,00 €),δηλαδή στο συνολικό ποσό των 1.964.842,00 € (ένα εκατομμύριο εννιακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες και οκτακόσια σαράντα δύο ευρώ).

 Δικαίωμα προαίρεσης: Η εκτιμώμενη αξία της προαίρεσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 300.000,00 € (τριακοσίων χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε και συγκεκριμένα από τις πιστώσεις της πράξης με τίτλο πράξης με τίτλο «Πληροφόρηση και Επικοινωνία για το Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τα έτη 2020-2023», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, με κωδικό ΟΠΣ/MIS 5045311 και κωδικό αριθμό εγγραφής στο Π.Δ.Ε. 2019ΕΠ00810104.

 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, σε ηλεκτρονικό φάκελο, στη Διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr): Ορίζεται η Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 15:00

 Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: Ορίζεται η Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 13:00.  

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ