ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Σχεδιασμός νέου Προγράμματος ΠΚΜ
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Ανακοίνωση

24/01/2020

Παρακάτω δημοσιεύονται διευκρινήσεις επί της υπ. αρ. 7444/17.12.2019 Διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο «Εξειδίκευση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος πληροφόρησης και επικοινωνίας» (με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 83195). Οι διευκρινίσεις αυτές παρέχονται ως απαντήσεις σε ερωτήματα που τίθενται μέσω της διαδικτυακής του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Υπενθυμίζεται ότι η διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Όλα τα ερωτήματα και οι απαντήσεις που τίθενται από τους ενδιαφερόμενους μέχρι την υποβολή των προσφορών θα αναρτώνται στα συνημμένα έγγραφα του υπ. αρ. 83195 διαγωνισμού στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην παρούσα ιστοσελίδα και θα συνδέονται με την διαδικασία του θέματος. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ανατρέχουν στα σχετικά αρχεία των διευκρινίσεων, τα οποία θα αναρτώνται και στη σελίδα της προκήρυξης.

Διευκρινίσεις επί του ανοικτού διαγωνισμού (24/01/2020) (pdf)

espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ