ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Νέος Κατάλογος Προμηθευτών 2019
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

ΕΣΠΑ

Ιστορικό - εισαγωγή

Η αρχιτεκτονική των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) της περιόδου 2007 – 2013, είναι σαφώς διαφοροποιημένη σε σχέση με τα προηγούμενα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης για την Ελλάδα, με κύρια συνιστώσα τον μικρό αριθμό των Προγραμμάτων που υλοποιούνται στο πλαίσιό του.

Σε ότι αφορά τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, αυτά πλέον αναφέρονται σε ευρύτερες γεωγραφικές ενότητες, με στόχο τον ορθολογικότερο σχεδιασμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο του αναπτυξιακού προγραμματισμού.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Στην περίπτωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αποτελεί περιφέρεια στατιστικής σύγκλισης (phasing out), οι αναπτυξιακές παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν την περίοδο 2007-2013 και θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), έχουν ως πλαίσιο αναφοράς το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη» και χρηματοδοτούνται με 2.800 εκ. ευρώ.

Παράλληλα οι δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) στην Περιφέρεια χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πρόσθετους πόρους 993 εκ. ευρώ.

Τέλος, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης προβλέπονται πρόσθετοι πόροι ύψους 970 εκ. ευρώ με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Συνολικά 4,8 δις ευρώ προγραμματίζονται να δαπανηθούν στην Κεντρική Μακεδονίατην περίοδο 2007-2013. Μέρος των διαθέσιμων πόρων διαχειρίζεται η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο των εκχωρήσεων που της αναθέτονται κάθε φορά.

helpdesk
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ