ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Σχεδιασμός νέου Προγράμματος ΠΚΜ
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Μελέτη διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Οι συνεχείς αλλαγές στον εργασιακό χώρο καθιστούν απαραίτητη την έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη των κλάδων απασχόλησης και των δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας. Σε εθνικό επίπεδο, σχεδιάζεται κεντρικό Σύστημα Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας το οποίο, στην πλήρη εφαρμογή του, θα αποτελέσει τη βάση παρακολούθησης των μεταβολών της αγοράς εργασίας και της επιρροής που αυτές έχουν σε δεξιότητες και επαγγέλματα.

Η «Μελέτη διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» εκπονήθηκε το 2015 και στόχος ήταν να εντοπίσει και να καταγράψει με τρόπο συστηματικό τις ανάγκες της περιφερειακής αγοράς εργασίας σε δεξιότητες και επαγγέλματα.

Μέσω της πρόβλεψης των αναγκών των φορέων και των επιχειρήσεων, σκοπός είναι η σύζευξη προσφοράς και ζήτησης για την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην αγορά εργασίας.

  • Η μελέτη εξειδικεύεται στα παρακάτω αντικείμενα (στο επίπεδο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας): 
  • Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης της αγοράς εργασίας και κύρια αναπτυξιακά χαρακτηριστικά
  • Προσδιορισμός ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων του εργατικού δυναμικού
  • Προσδιορισμών αναγκών σε δεξιότητες και επαγγέλματα και ανάδειξη αυτών που συνδέονται άμεσα με την εξέλιξη της περιφερειακής αλλά και εθνικής οικονομίας
  • Προτεινόμενη μεθοδολογία ενεργοποίησης δράσεων εκπαίδευσης, κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων

Η εκπόνηση της μελέτης διάγνωσης των αναγκών της αφοράς εργασίας αποτελούσε προϋπόθεση για την ενεργοποίηση δράσεων εκπαίδευσης, κατάρτισης ή ανάπτυξης δεξιοτήτων (του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου-ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 (ΕΠ ΠΚΜ 2014-2020).

espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ