ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Σχεδιασμός νέου Προγράμματος ΠΚΜ
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Μελέτη Αξιολόγησης των κοινωνικών δομών που χρηματοδοτούνται από το ΕΠ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

Μελέτη Αξιολόγησης των κοινωνικών δομών που χρηματοδοτούνται από το ΕΠ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

 

Η στήριξη της λειτουργίας των κοινωνικών δομών στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), έχει αποτελέσει ένα σημαντικό πυλώνα της άσκησης κοινωνικής πολιτικής στη χώρα κατά τα πρόσφατα έτη.

Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΠ ΠΚΜ) και αφορά στην αξιολόγηση των κυριότερων κοινωνικών δομών που υποστηρίζονται από το ΕΠ ΠΚΜ. Για την εκπόνηση της μελέτης, αξιοποιήθηκαν όλες οι διαθέσιμες πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές πληροφόρησης για 5 δράσεις:

  • Κέντρα Κοινότητας

  • Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρία

  • Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

  • Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών

  • Δομές Αστέγων

Κύριος στόχος της μελέτης ήταν η αποτύπωση της πορείας υλοποίησης των δράσεων αυτών σε όρους αποτελεσματικότητας (effectiveness), αποδοτικότητας (efficiency), και επίδρασης (impact), ώστε να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τη βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού και της εφαρμογής αντίστοιχων δράσεων στο Πρόγραμμα της προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

 

espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ