ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Νέος Κατάλογος Προμηθευτών 2019
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Νέος Κατάλογος Προμηθευτών 2019

Επικαιροποίηση εγγραφής εγγεγραμμένων και εγγραφή νέων αιτούντων στον Κατάλογο Προμηθευτών / Παρεχόντων Υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποχρεωτικής επικαιροποίησης των στοιχείων των εγγεγραμμένων στον Κατάλογο Προμηθευτών της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ, σύμφωνα με τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 10 της με αριθ. πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.2.2017 (ΦΕΚ 677Β/ 03.03.2017) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ο εγκεκριμένος Κατάλογος Προμηθευτών / Παρεχόντων Υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που είναι πλέον σε ισχύ, περιλαμβάνει εκατόν σαράντα τρεις (143) εγγεγραμμένους οι οποίοι επικαιροποίησαν τα στοιχεία τους και εννέα (9) νέους αιτούντες.

Επισημαίνεται ότι η Πρόσκληση για εγγραφή στον Κατάλογο, παραμένει ανοιχτή ως το 2023.

helpdesk
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ