ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Σχεδιασμός νέου Προγράμματος ΠΚΜ
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Οδηγίες για την έντυπη ενημέρωση

Για τις πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και κατά περίπτωση για τις πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ ή το Ταμείο Συνοχής, ο δικαιούχος εξασφαλίζει ότι οι συμμετέχοντες στην πράξη έχουν ενημερωθεί για τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση. Κάθε έγγραφο που αφορά στην εφαρμογή μιας πράξης, το οποίο απευθύνεται στο κοινό ή στους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένης μίας προκήρυξης στον τύπο, της βεβαίωσης παρακολούθησης ή άλλου πιστοποιητικού, περιλαμβάνει υποχρεωτικά συγκεκριμένη οπτική ταυτότητα (sticker) όπως περιγράφεται παρακάτω, καθώς και μνεία περί της συγχρηματοδότησης από το Ταμείο ή τα Ταμεία μέσα στο κείμενο του εγγράφου. Η πρόταση που θα πρέπει να περιέχεται στο κείμενο είναι η εξής:  «Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ονομασία Ταμείου)».

 

Α. Προσκλήσεις/Προκηρύξεις στον Τύπο

Κάθε Πρόσκληση/Προκήρυξη στον Τύπο θα πρέπει να περιλαμβάνει:

  1. Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το αντίστοιχο Ταμείο από το οποίο λαμβάνεται η χρηματοδότηση της πράξης, σύμφωνα με τα απαιτούμενα γραφιστικά πρότυπα (βλ. Επικοινωνιακό Οδηγό, ενότητα «Βοηθητικό υλικό»)
  2. Το σήμα του ΕΣΠΑ σύμφωνα με τα απαιτούμενα γραφιστικά πρότυπα (βλ. Επικοινωνιακό Οδηγό, ενότητα «Βοηθητικό υλικό»)
  3. Τα στοιχεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
  4. Πρόταση σχετικά με τη μνεία περί συγχρηματοδότησης, όπως περιγράφεται παραπάνω.

Η αναπαραγωγή του εμβλήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του σήματος του ΕΣΠΑ γίνεται σε ασπρόμαυρη εκδοχή.

Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το σήμα του ΕΣΠΑ θα πρέπει να είναι ισότιμα.

Προς διευκόλυνση των δικαιούχων, παρακάτω διατίθενται πρότυπα Προσκλήσεων/Προκηρύξεων στον Τύπο.

 

Β. Άλλα έγγραφα

Το έμβλημα της Ένωσης είναι πάντα ευδιάκριτο και βρίσκεται σε προβεβλημένη θέση. Η θέση και το μέγεθός του είναι ανάλογη της κλίμακας του εγγράφου που χρησιμοποιείται. Επίσης η αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ταμεία πρέπει να είναι ευανάγνωστη.

Κάθε έγγραφο που αφορά στην εφαρμογή μιας πράξης και το οποίο απευθύνεται στους δικαιούχους, στους αιτούντες, στους συμμετέχοντες ή στο κοινό, συμπεριλαμβανομένης της βεβαίωσης παρακολούθησης ή άλλου πιστοποιητικού, περιλαμβάνει διατύπωση στην οποία αναφέρεται ότι το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο ή τα Ταμεία, σύμφωνα με την περιγραφή που γίνεται παραπάνω.

  • Αν απεικονίζονται άλλοι λογότυποι εκτός από το έμβλημα της Ένωσης, το έμβλημα της Ένωσης έχει τουλάχιστον το ίδιο μέγεθος, μετρούμενο σε ύψος ή πλάτος, με τον μεγαλύτερο των άλλων λογοτύπων.

Παρακάτω διατίθενται υποδείγματα εγγράφων καθώς και οι σχετικές οδηγίες. Σε περίπτωση που χρειαστεί αναδημιουργία της μακέτας ενός εγγράφου, λογότυπα και εμβλήματα διατίθενται στη σελίδα «βοηθητικό υλικό».

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Αντώνη Κρυσταλλίδη ή τον κ. Δημήτρη Κοντογιαννόπουλο (βλ. στοιχεία επικοινωνίας).

Σχετικά αρχεία

espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ