ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Σχεδιασμός νέου Προγράμματος ΠΚΜ
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Παρουσίαση

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Διαχειριστική Αρχή) συστήθηκε στις 23 Μαρτίου 2015 με Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού και υπάγεται απευθείας στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 716/Β/24-04-2015).

Η Διαχειριστική Αρχή έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 – στη βάση του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου – και το κλείσιμο του Προγράμματος στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Παράλληλα, διαχειρίζεται δράσεις που της εκχωρούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ταμείο Συνοχής) και αφορούν τη διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, καθώς και δράσεις από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη» (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης).

Η διάρθρωσή της Διαχειριστικής Αρχής καθώς και οι αρμοδιότητες της κάθε Μονάδας περιγράφονται στην Υπουργική Απόφαση σύστασής της, στη βάση του Ν. 4314/2014 «για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020» (νόμος ΕΣΠΑ), τα οποία διατίθενται παρακάτω.

espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ