ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Σχεδιασμός νέου Προγράμματος ΠΚΜ
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Παρουσίαση

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε στις 18/12/2014 και αναθεωρήθηκε στις 9/1/2020 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποτελεί σημαντικό προγραμματικό και χρηματοδοτικό εργαλείο για την υποστήριξη της αναπτυξιακής πολιτικής στην Περιφέρεια την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Περιλαμβάνει πόρους συνολικού ύψους 1.009 εκατομμυρίων ευρώ σε όρους δημόσιας δαπάνης και αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των αναγκών και προβλημάτων καθώς και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας για την ανάδειξή της σε δυναμικό ανταγωνιστικό πόλο διεθνούς εμβελείας. Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).»

Στη βάση της αρχιτεκτονικής του νέου ΕΣΠΑ (Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, η προώθηση της αναπτυξιακής στρατηγικής της Περιφέρειας εξαρτάται σημαντικά από πρόσθετους σημαντικούς πόρους που προέρχονται από τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, για έργα και δράσεις στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (όπως π.χ. για το Μετρό της Θεσσαλονίκης, για Μονάδες Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων, κά).

Πρόσθετοι πόροι περίπου 220 εκατ. € έχουν εκχωρηθεί στην Περιφέρεια από το Ταμείο Συνοχής για έργα διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, ενώ εκχωρούνται πόροι ύψους 250 εκατ. € από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη» για ενισχύσεις επενδύσεων στον αγροτικό τομέα, υποδομές και δράσεις Τοπικής Ανάπτυξης.

Οι πόροι του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατευθύνονται στη χρηματοδότηση δράσεων:

  • Έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας
  • Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας
  • Ανταγωνιστικότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων
  • Μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
  • Προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων
  • Προστασίας του περιβάλλοντος και αποδοτικότητας των πόρων
  • Βιώσιμων μεταφορών και υποδομών δικτύων
  • Απασχόλησης και κινητικότητας του εργατικού δυναμικού
  • Κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ)
  • Εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης.

Κρίσιμα ζητήματα στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος είναι:

Για την κατάρτιση και υποβολή του Προγράμματος προηγήθηκε ευρεία και μακρά περίοδος διαβούλευσης με τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και με την Κοινωνία των Πολιτών, καθώς και με τους φορείς χάραξης πολιτικής / Υπουργεία ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή συνέργεια και ο συντονισμός των δράσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαβούλευση και τη διαδικασία σχεδιασμού του Προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν εδώ και στο εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (κεφάλαιο 7), το οποίο διατίθεται παρακάτω.

espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ