ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Νέος Κατάλογος Προμηθευτών 2019
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Λεπτομέρειες Πρόσκλησης

Τίτλος: Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα
Είδος: Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Άξονας: 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Επενδυτική Προτεραιότητα: 9iv - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος
Ειδικός Στόχος: 9iv1 - Προαγωγή της πρόσβασης μειονεκτούντων ατόμων σε υπηρεσίες υγείας / πρόνοιας / κοινωνικής φροντίδας
Δράση: 9iv.9 - Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα
Ταμείο συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
ΣΒΑΑ: -
Κωδικός: 153.9iv
Έκδοση: 1
Προϋπολογισμός: 14.770.000
Ημερομηνία Έναρξης: 25/02/2019
Τελευταία Ενημέρωση: 19/02/2019
Ημερομηνία Λήξης: 24/05/2019
Κατάσταση: Ενεργή
Πληροφορίες της Πρόσκλησης:

Προς:
- Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με αρμοδιότητα βάσει του Ν. 2716/99 (ΦΕΚ 96 Α')
- Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με αρμοδιότητα βάσει του Ν. 2716/99 (ΦΕΚ 96 Α')

helpdesk
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ