ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Σχεδιασμός νέου Προγράμματος ΠΚΜ
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης

Η «Στρατηγική προώθησης της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε μορφής διακρίσεων» (εν συντομία «ΠΕΣΚΕ») στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι το κύριο στρατηγικό κείμενο της Περιφέρειας για τον τομέα της κοινωνικής ένταξης και προτείνει μέτρα πολιτικής για την αντιμετώπιση των οξυμένων κοινωνικών αναγκών.

Συγχρόνως, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η εκπόνησή της ΠΕΣΚΕ αποτελεί μία εκ των προτέρων αιρεσιμότητα (ex-ante conditionality) για τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, ώστε να μπορέσουν να λάβουν χρηματοδοτική στήριξη από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) για παρεμβάσεις προώθησης της κοινωνικής ένταξης.

Ωφελούμενοι αυτής της Στρατηγικής είναι οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και κυρίως οι πλέον ευάλωτοι στη φτώχεια, στις διακρίσεις και στον κοινωνικό αποκλεισμό.

Η ΠΕΣΚΕ διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Πυλώνες και εικοσιένα (21) Μέτρα Πολιτικής, με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις να καλύπτουν προτεραιότητες πολιτικής όπως είναι η πρόσβαση σε βασικά αγαθά, η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και φροντίδας, η πρόσβαση στην κατάρτιση και στην απασχόληση.

Το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την υλοποίηση της ΠΕΣΚΕ είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 αλλά δεν είναι το μοναδικό, καθώς υπάρχουν και άλλα δυνητικά χρηματοδοτικά μέσα όπως, ενδεικτικά, το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF), το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (FEAD), το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI) και η αξιοποίηση εθνικών πόρων (τακτικός προϋπολογισμός και εθνικό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων).

Η ΠΕΣΚΕ είναι συμβατή με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη το οποίο εκπονήθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αποτελεί ένα οριζόντιο κοινό πλαίσιο αρχών, προτεραιοτήτων και αξόνων δράσης για τον συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών καταπολέμησης της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Σύντομο Ιστορικό

  • Η εκπόνηση της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2014 και ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο 2015.
  • Για τη διαμόρφωση της Στρατηγικής αξιοποιήθηκαν στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού καθώς και τα «ερωτηματολόγια σχεδιασμού παρεμβάσεων προώθησης της κοινωνικής ένταξης» που συμπλήρωσαν οι δήμοι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
  • Τον Μάρτιο 2015 η Στρατηγική, αμέσως μετά την εκπόνησή της, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στην οποία υπήρξε ευρεία συμμετοχή καθώς περισσότεροι από 30 φορείς (όπως δήμοι, κοινωνικές δομές, ΜΚΟ) υπέβαλλαν σχόλια και παρατηρήσεις, πολλές από τις οποίες ενσωματώθηκαν στο κείμενο της Στρατηγικής.
  • Στις 8 Απριλίου 2015, το Περιφερειακό Συμβούλιο συζήτησε εκτενώς και ενέκρινε την «Περιφερειακή Στρατηγική προώθησης της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε μορφής διακρίσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»
espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ