ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Νέος Κατάλογος Προμηθευτών 2019
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Ανακοίνωση

26/09/2018

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο «Οπτικοακουστικές παραγωγές και εκστρατεία επικοινωνίας για δράσεις ΕΚΤ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» (με ΑΔΑ: ΨΗΓΒ7ΛΛ-ΗΜΧ και ΑΔΑΜ: 18PROC003733399)

Αριθμός Διακήρυξης: 5120 /19.09.2018,  Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 64578,  Αρ. Προκήρυξης στην ΕΕΕΕ: 2018/S 184-416312

Τίτλος διαγωνισμού: «Οπτικοακουστικές παραγωγές και εκστρατεία επικοινωνίας για δράσεις ΕΚΤ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»

Αντικείμενο Διαγωνισμού: Αντικείμενο της σύμβασης είναι ο δημιουργικός σχεδιασμός και η παραγωγή πρωτότυπου οπτικοακουστικού υλικού και η υλοποίηση εκστρατείας επικοινωνίας στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ) για την προβολή και προώθηση των κυριότερων δράσεων και των δράσεων επικαιρότητας που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΠ ΠΚΜ) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει το σχεδιασμό πλάνου μέσων (media plan) και την υλοποίηση προγράμματος προβολής στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τα έντυπα μέσα και το διαδίκτυο (internet), καθώς και την ενημέρωση πολιτών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μέσω τηλεφωνικών κλήσεων για τις  δράσεις ΕΚΤ που υλοποιούνται μέσω του ΕΠ ΠΚΜ στην Περιφερειακή Ενότητα που κατοικούν.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης και των παραδοτέων της δίνεται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

Διάρκεια έργου: Η διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Ταξινόμηση κατά CPV: «79340000-9» Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ

Κριτήριο ανάθεσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  της βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016.

Προϋπολογισμός Έργου – Χρηματοδότηση: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 350.000 € (τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ) πλέον ΦΠΑ 24%, δηλαδή στο συνολικό ποσό των 434.000 € (τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ).

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους και συγκεκριμένα από τις πιστώσεις της πράξης με τίτλο «Πληροφόρηση και Επικοινωνία για τις δράσεις ΕΚΤ του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020», που έχει ενταχθεί στον Α.Π. 12 του  Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, με κωδικό ΟΠΣ 5001226 και κωδικό αριθμό εγγραφής στο Π.Δ.Ε. 2016ΕΠ00810026.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, σε ηλεκτρονικό φάκελο, στη Διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr): Ορίζεται η Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018, και ώρα 15:00.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: Ορίζεται η Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 13:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

helpdesk
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ