ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Νέος Κατάλογος Προμηθευτών 2019
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Ανακοίνωση

19/09/2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Συντονισμός των δημοσίων σχέσεων και της επικοινωνίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (με ΑΔΑ: ΨΕΡΤ7ΛΛ-9ΨΓ  και ΑΔΑΜ: 17PROC001966789)

Πλαίσιο ανάθεσης: Διαδικασία ανάθεσης μέσω επιλογής από τον εγκεκριμένο κατάλογο προμηθευτών/παρεχόντων υπηρεσίες της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, βάσει του άρθρου 12, παρ. 2 της υπ’ αρ. πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/Β΄/03.03.2017) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με θέμα «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας».

Αντικείμενο έργου: Το έργο αφορά σε υποστηρικτικές υπηρεσίες για το συντονισμό των δημοσίων σχέσεων και της επικοινωνίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,  με στόχο την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 και των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων ΕΣΠΑ που υλοποιούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.  

Ταξινόμηση κατά CPV: 71356300-1 «Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης».

Διάρκεια υλοποίησης έργου: Το έργο έχει διάρκεια 18 μήνες με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς: Ορίζεται η Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 13:00.

Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 40.000 € (σαράντα χιλιάδων ευρώ) πλέον ΦΠΑ 24%, δηλαδή στο συνολικό ποσό των 49.600 € (σαράντα εννέα χιλιάδων, εξακοσίων ευρώ).

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους και ειδικότερα από τις πιστώσεις της πράξης με τίτλο «Δράσεις Πληροφόρησης και Επικοινωνίας για το Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣ 5000237 και κωδικό αριθμό εγγραφής στο Π.Δ.Ε. 2015ΕΠ00810008.

helpdesk
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ