ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Νέος Κατάλογος Προμηθευτών 2019
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Ανακοίνωση

30/08/2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Υποστήριξη και προβολή στο διαδίκτυο της συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης» (με ΑΔΑ: 91ΥΟ7ΛΛ-ΞΓΓ  και ΑΔΑΜ: 18PROC003621558)

Πλαίσιο ανάθεσης: Διαδικασία ανάθεσης μέσω επιλογής από τον εγκεκριμένο κατάλογο προμηθευτών/παρεχόντων υπηρεσίες της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, βάσει του άρθρου 12 (παρ. 2) της υπ’ αρ. πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/Β΄/03.03.2017) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με θέμα «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας».

 

Αντικείμενο έργου: Το έργο αφορά στην επικοινωνιακή και τεχνική υποστήριξη της συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με stand (περίπτερο), στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Εκθεσιακού & Συνεδριακού Κέντρου της Δ.Ε.Θ.- HELEXPO Α.Ε. στη Θεσσαλονίκη από 8-16 Σεπτεμβρίου 2018.    

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει το δημιουργικό σχεδιασμό και την παραγωγή ενός εντύπου, τουλάχιστον 3 βίντεο spots, των εικαστικών στοιχείων στο περίπτερο, κατασκευές – επισκευές του χώρου και ενοικίαση του απαιτούμενου εξοπλισμού, δημιουργικό σχεδιασμό ηλεκτρονικής καταχώρησης, σχεδιασμό media plan και υλοποίηση προγράμματος προβολής στα επιλεγμένα ηλεκτρονικά μέσα.

Ταξινόμηση κατά CPV: 79340000-9 «Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ».

Διάρκεια υλοποίησης έργου: Το έργο έχει έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης και λήξη την Κυριακή 

helpdesk
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ