ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Νέος Κατάλογος Προμηθευτών 2019
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Ανακοίνωση

29/08/2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη και προβολή στο διαδίκτυο της συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην 84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης» (με ΑΔΑ: ΨΘ1Μ7ΛΛ-7ΜΩ  και ΑΔΑΜ: 19PROC005498759) 

Τίτλος έργου: «Υποστήριξη και προβολή στο διαδίκτυο της συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην 84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης». 

Αναθέτουσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

Πλαίσιο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της επιλογής μέσα από τον εγκεκριμένο «Κατάλογο Προμηθευτών / Παρεχόντων Υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», βάσει του  άρθρου 119, παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 12, παρ. 2 της υπ. αρ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 (Β΄ 677/03.03.2017) Υ.Α. για την υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, όπως ισχύουν κάθε φορά.

 Αντικείμενο έργου: Το έργο αφορά στην επικοινωνιακή και τεχνική υποστήριξη της συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με stand (περίπτερο), στην 84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Εκθεσιακού & Συνεδριακού Κέντρου της Δ.Ε.Θ.- HELEXPO Α.Ε. στη Θεσσαλονίκη από 7-15 Σεπτεμβρίου 2019.

Διάρκεια υλοποίησης έργου: Το έργο έχει έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης και λήξη την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2019. 

Προϋπολογισμός: Ο  προϋπολογισμός της σύμβασης δύναται να ανέλθει στο καθαρό ποσό των 40.000 € (σαράντα χιλιάδων ευρώ) πλέον ΦΠΑ 24%, δηλαδή στο συνολικό ποσό των 49.600 € (σαράντα εννέα χιλιάδων, εξακοσίων ευρώ).

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς πόρους

Τόπος παράδοσης προσφορών: Οι προσφορές θα κατατεθούν στην διεύθυνση

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, 570 01 Πυλαία Θεσσαλονίκη (κτίριο Zeda), 2ος όροφος (Πρωτόκολλο)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς: Ορίζεται η Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019, και ώρα 13:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφοράς: Ορίζεται η Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 14:00.

helpdesk
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ