ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Νέος Κατάλογος Προμηθευτών 2019
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Ανακοίνωση

30/08/2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Υποστήριξη και προβολή της συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην 82η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης»

(με ΑΔΑ: ΨΠΞ87ΛΛ-ΒΗΘ και ΑΔΑΜ: 17PROC001877310)

Πλαίσιο ανάθεσης: Διαδικασία ανάθεσης μέσω επιλογής από τον εγκεκριμένο κατάλογο προμηθευτών/παρεχόντων υπηρεσίες της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, βάσει του άρθρου 12 (παρ. 2) της υπ’ αρ. πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/Β΄/03.03.2017) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με θέμα «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας».

Αντικείμενο έργου: Το έργο αφορά στην επικοινωνιακή και τεχνική υποστήριξη της συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με stand (περίπτερο),  στην 82η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Εκθεσιακού & Συνεδριακού Κέντρου της Δ.Ε.Θ.- HELEXPO Α.Ε. στη Θεσσαλονίκη από 9-17 Σεπτεμβρίου 2017.     

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει το δημιουργικό σχεδιασμό και την παραγωγή ενός εντύπου, και των εικαστικών στοιχείων στο περίπτερο, κατασκευές – επισκευές του χώρου και ενοικίαση του απαιτούμενου εξοπλισμού, δημιουργικό σχεδιασμό ηλεκτρονικής καταχώρησης, σχεδιασμό media plan και μετάδοση στα επιλεγμένα ηλεκτρονικά μέσα.

Ταξινόμηση κατά CPV: 79340000-9 «Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ».

Διάρκεια υλοποίησης έργου: Το έργο έχει έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης και λήξη την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017.

Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 40.000 € (σαράντα χιλιάδων ευρώ) πλέον ΦΠΑ 24%, δηλαδή στο συνολικό ποσό των 49.600 € (σαράντα εννέα χιλιάδων, εξακοσίων ευρώ).

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους και ειδικότερα από τις πιστώσεις της πράξης με τίτλο «Δράσεις Πληροφόρησης και Επικοινωνίας για το Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣ 5000237 και κωδικό αριθμό εγγραφής στο Π.Δ.Ε. 2015ΕΠ00810008.

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς: Ορίζεται η Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 13:00.

helpdesk
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ