ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Νέος Κατάλογος Προμηθευτών 2019
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Στοιχεία προσκλήσεων

* Με κόκκινο χρώμα οι απενεργοποιημένες (δεν εμφανίζονται πουθενά)

Κωδικός Τίτλος Προϋπολογισμός ΣΒΑΑ Κατάσταση
002.9iii Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2015-2016 (ΑΜΕΑ)
965.576 Ανενεργή
001.9i Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2015-2016
11.884.380 Ανενεργή
003.9iii Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία η και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
1.000.000 Ανενεργή
008.6b Παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης και ενημέρωση κοινού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
351.000 Ανενεργή
004.12.2 Αξιολόγηση και μελέτες για δράσεις ΕΚΤ
200.000 Ανενεργή
- Εκπόνηση μελέτης εξειδίκευσης περιεχομένου και μηχανισμού διακυβέρνησης δράσεων ΕΤΑΚ στην ΠΚΜ
71.340 Ανενεργή
005.11.1 Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση
700.000 Ανενεργή
- Εκπόνηση Οδηγού Εφαρμογής Σχεδίων ΟΧΕ – ΒΑΑ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
71.340 Ανενεργή
006.11.2 Αξιολόγηση και μελέτες
300.000 Ανενεργή
007.11.3 Πληροφόρηση και επικοινωνία
300.000 Ανενεργή
009.7a Ολοκλήρωση οδικών συνδέσεων ΔΕΔ-Μ
52.025.860 Ανενεργή
010.7b Βελτίωση ή κατασκευή περιφερειακών συνδέσεων με τα ΔΕΔ-Μ και Βελτιωση ή επέκταση των ενδοπεριφερειακών μεταφορικών δικτύων
88.223.420 Ανενεργή
011.5a Επενδύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών στην ΠΚΜ
2.675.000 Ανενεργή
012.9a Επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων δομών και υποδομών υγείας
25.400.000 Ανενεργή
013.9iii Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο
680.000 Ανενεργή
014.9iii Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας - Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας
1.235.000 Ανενεργή
015.9iii Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε περιφερειακό επίπεδο
400.000 Ανενεργή
016.9iii Αναβάθμιση Ξενώνων για γυναίκες- θύματα βίας. Ξενώνας Φιλοξενίας ΕΚΚΑ Θεσσαλονίκης
410.000 Ανενεργή
017.6c Βελτίωση και επέκταση μουσειακών υποδομών
4.433.000 Ανενεργή
018.7a Αναβάθμιση σιδηροδρομικής σύνδεσης λιμένα Θεσσαλονίκης με το υπόλοιπο δίκτυο
7.000.000 Ανενεργή
019.7b Βελτίωση ή επέκταση των ενδοπεριφερειακών μεταφορικών δικτύων
52.000.000 Ανενεργή
020.11.2 Αξιολόγηση και μελέτες (Δράση Τεχνικής Βοήθειας, ΦΟΔΣΑ)
136.000 Ανενεργή
021.10a Ανάπτυξη κτιριακών υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης
5.000.000 Ανενεργή
Εξάντληση προϋπολογισμού της Πρόσκλησης 022.10α για την «Ανάπτυξη κτιριακών υποδομών σχολικής εκπαίδευσης»
Ενεργή
022.10a Ανάπτυξη κτιριακών υποδομών σχολικής εκπαίδευσης
13.000.000 Ανενεργή
023.7b Βελτίωση ή επέκταση των ενδοπεριφερειακών μεταφορικών δικτύων
42.333.000 Ανενεργή
025.9ii Λειτουργία Δομών αστέγων στην ΠΚΜ
2.550.000 Ανενεργή
024.9iv Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο
4.410.000 Ανενεργή
026.9iv Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
1.190.000 Ανενεργή
027.9iii Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία
11.000.000 Ανενεργή
028.9iv Λειτουργία Κέντρων Κοινότητας ΠΚΜ
8.100.000 Ανενεργή
029.12.3 Πληροφόρηση και επικοινωνία για δράσεις ΕΚΤ
400.000 Ανενεργή
030.9i Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2016-2017
7.922.920 Ανενεργή
031.9iii Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2016-2017 (ΑΜΕΑ)
643.717 Ανενεργή
032.9iii Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (σχολικό έτος 2016-2017)
1.543.750 Ανενεργή
033.6b Υποδομές βελτίωσης της ποιότητας και διασφάλισης της ποσότητας πόσιμου νερού
25.000.000 Ανενεργή
Λήξη ισχύος Προσκλήσεων υπ. αριθμ 024.9iv, 025.9ii και 027.9iii
Ενεργή
034.6c Επεμβάσεις ανάπλασης και ανάδειξης σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Phasing)
1.185.825 Ανενεργή
Παράταση ημερομηνίας υποβολής προτάσεων έργων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υπ’ αριθμ. 033 - «Υποδομές βελτίωσης της ποιότητας και διασφάλισης της ποσότητας πόσιμου νερού». Νέα ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 30/11/2016
Ενεργή
036.6c Υποστήριξη εκδηλώσεων σύγχρονου πολιτισμού (Φορείς ΥΠ.ΠΟ.Α)
3.108.000 Ανενεργή
038.5a Επενδύσεις για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων από πλημμύρες
43.650.000 Ανενεργή
042.11.1 Σύμβουλος υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την υποβολή πρότασης ΟΧΕ ΒΑΑ της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
75.000 Ανενεργή
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τη διαδικασία μέσω καταλόγου, για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου με τίτλο «Υποστήριξη των Δικαιούχων που υλοποιούν πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο»
158.720 Ενεργή
044.10a Ανάπτυξη υποδομών και εξοπλισμών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
8.500.000 Ενεργή
039.6i Ολοκλήρωση και συμπλήρωση των υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων (phasing)»
37.500.000 Ανενεργή
040.6ii Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2000-15.000 ι.π.) που απαιτούνται σύμφωνα με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ
65.033.309 Ανενεργή
041.6ii Σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2000-15.000 ι.π.) που απαιτούνται σύμφωνα με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ [τμηματοποιημένες πράξεις (phasing)]
61.330.823 Ανενεργή
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία μέσω καταλόγου, για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου με τίτλο «Υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη διαχείριση των οδικών έργων του ΑΠ 07 του ΕΠ ΚΜ 2014-20»
147.312 Ενεργή
045.5a Επενδύσεις για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων από τη διάβρωση των ακτών στην Κεντρική Μακεδονία
10.000.000 Ανενεργή
043.7e Ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου χαμηλής και μεσαίας πίεσης
36.450.000 Ενεργή
046.10a Αναβάθμιση εξοπλισμού ΤΠΕ σε σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
1.800.000 Ανενεργή
048.11.1 Σύμβουλος υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την εφαρμογή μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης σε δημόσια κτίρια
148.800 Ανενεργή
047.7b Βελτίωση ή κατασκευή περιφερειακών συνδέσεων με τα ΔΕΔ-Μ και Βελτίωση ή επέκταση των ενδοπεριφερειακών μεταφορικών δικτύων
103.909.000 Ανενεργή
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Διενέργεια ερευνών και αποτύπωση επικοινωνιακού περιβάλλοντος και αναγκών ενημέρωσης & επικοινωνίας για το ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
49.600 Ενεργή
037.6c Υποστήριξη εκδηλώσεων σύγχρονου πολιτισμού (Φορείς Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας)
3.000.000 Ανενεργή
035.6c Επεμβάσεις ανάπλασης και ανάδειξης σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
18.855.947,13 Ενεργή
038.5a Επενδύσεις για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων από πλημμύρες (2η έκδοση)
34.000.000 Ανενεργή
050.9a Κοινωνικές υποδομές
6.000.000 Ανενεργή
051.6c Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
4.000.000 Ανενεργή
054.9i Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής έτους 2017-2018
6.100.648 Ανενεργή
055.9iii Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής έτους 2017-2018 (ΑΜΕΑ)
495.662 Ανενεργή
056.9iii Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (έτους 2017-2018)
2.313.750 Ανενεργή
060.1a Ενίσχυση δημόσιων υποδομών έρευνας και καινοτομίας
12.000.000 Ανενεργή
068.11.1 Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση - Ενδιάμεσος φορέας έργων κρατικών ενισχύσεων
6.000.000 Ανενεργή
Αποχέτευση Οικισμών Δ.Ε. Χορτιάτη
7.704.001,23
4.3.4 / ΕΥΔΠ_85 (1η) Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
6.700.000 Ενεργή
057.8iii Συμβουλευτική και κατάρτιση ανέργων σε παραγωγικούς τομείς της RIS3 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
3.100.000 Ενεργή
058.8v Ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις
660.000 Ανενεργή
059.8v Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων & δεξιοτήτων εργαζομένων σε πολύ μικρές επιχειρήσεις σε δυναμικούς ή υπό αναδιάρθρωση κλάδους της περιφερειακής οικονομίας
840.000 Ενεργή
061.9i Ανάπτυξη των επαγγελματικών προσόντων μακροχρόνια ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα
3.300.000 Ενεργή
062.9i Προώθηση στην απασχόληση ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων
3.500.000 Ανενεργή
063.9iii Καταπολέμηση των διακρίσεων και προώθηση της κοινωνικής ένταξης για άτομα με αναπηρίες
1.800.000 Ενεργή
064.9iii Καταπολέμηση των διακρίσεων και υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης ευάλωτων και ειδικών ομάδων πληθυσμού
1.000.000 Ανενεργή
067.9iv Ανάπτυξη υπηρεσιών αγωγής υγείας και κοινωνικής πρόνοιας
4.000.000 Ανενεργή
069.10a Εξοπλισμός Ακαδημιών και Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού
700.000 Ανενεργή
065.9i Περιφερειακός Μηχανισμός διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας
700.000 Ανενεργή
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Υποστήριξη και προβολή της συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην 82η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης»
49.600 Ενεργή
070.5a Εκπόνηση Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή στην Κεντρική Μακεδονία
200.000 Ενεργή
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Συντονισμός των δημοσίων σχέσεων και της επικοινωνίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»
49.600 Ενεργή
066.9iv Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
800.000 Ενεργή
071.4e Ανάπτυξη συστήματος ποδηλατοδρόμων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
1.000.000 Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης Ενεργή
072.5a Αντιπλημμυρική προστασία στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
3.000.000 Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης Ενεργή
073.6e Δημιουργία - αναβάθμιση πυρήνων πρασίνου επιπέδου πολεοδομικής ενότητας ή/και πράσινων διαδρόμων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
16.000.000 Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης Ενεργή
075.6e Δημιουργία πράσινων δωμάτων και κάθετων κήπων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
4.000.000 Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης Ενεργή
076.11.1 Yποστήριξη των Ενδιάμεσων Φορέων των ΣΒΑΑ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας
531.805 Ενεργή
074.6e Αναβάθμιση πυρήνων τοπικού αστικού πρασίνου στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
4.000.000 Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης Ενεργή
045.5a Επενδύσεις για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων από τη διάβρωση των ακτών στην Κεντρική Μακεδονία (Νέα έκδοση)
5.000.000 Ενεργή
033.6b Υποδομές βελτίωσης της ποιότητας και διασφάλισης της ποσότητας πόσιμου νερού
40.000.000 Ενεργή
038.5a Επενδύσεις για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων από πλημμύρες
30.000.000 Ενεργή
078.10a Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
35.429.367,42 Ενεργή
082.9α Προμήθεια εξοπλισμού για τις δομές Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας φροντίδας υγείας
5.000.000 Ενεργή
077.7b Ενεργητική οδική ασφάλεια
1.500.000 Ενεργή
085.11.1 Υπηρεσίες νομικής υποστήριξης και πιστοποιημένου εκτιμητή
85.000 Ενεργή
052.6i Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων
26.000.000 Ενεργή
081.6b Τεχνική υποστήριξη στη Διεύθυνση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας
345.000 Ενεργή
079.6b Σύνταξη / επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Master Plans) και υλοποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού
2.000.000 Ενεργή
084.1b Μηχανισμός Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
1.357.000 Ενεργή
Παράταση 5 προσκλήσεων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
Τροποποίηση κριτηρίων επιλογής πράξεων πρόσκλησης 052 – «Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων»
088.2c Ανάπτυξη / αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ από Δημόσιους Φορείς
4.812.000 Ενεργή
098.4e Αστική κινητικότητα στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης της Βέροιας
92.000 Δήμος Βέροιας Ενεργή
092.2c Ανάπτυξη / αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ από Δημόσιους Φορείς στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης της Βέροιας
90.000 Δήμος Βέροιας Ενεργή
102.6c Αναβάθμιση και προβολή πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης της Βέροιας
348.000 Δήμος Βέροιας Ενεργή
107.6e Αστική αναζωογόνηση και βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης της Βέροιας
2.578.000 Δήμος Βέροιας Ενεργή
091.2c Ανάπτυξη / αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ από Δημόσιους Φορείς στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης των Σερρών
54.000 Δήμος Σερρών Ενεργή
111.6e Αστική αναζωογόνηση και βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης των Γιαννιτσών
2.650.000 Δήμος Πέλλας Ενεργή
108.6e Αστική αναζωογόνηση και βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης της Κατερίνης
2.300.000 Δήμος Κατερίνης Ενεργή
093.2c Ανάπτυξη / αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ από Δημόσιους Φορείς στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης της Κατερίνης
80.000 Δήμος Κατερίνης Ενεργή
097.4e Αστική κινητικότητα στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης των Σερρών
960.000 Δήμος Σερρών Ενεργή
105.6c Αναβάθμιση και προβολή πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης των Γιαννιτσών
40.000 Δήμος Πέλλας Ενεργή
106.6e Αστική αναζωογόνηση και βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης των Σερρών
2.150.000 Δήμος Σερρών Ενεργή
101.6c Αναβάθμιση και προβολή πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης των Σερρών
190.000 Δήμος Σερρών Ενεργή
095.2c Ανάπτυξη / αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ από Δημόσιους Φορείς στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης της Νάουσας
165.000 Δήμος Νάουσας Ενεργή
103.6c Αναβάθμιση και προβολή πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης της Νάουσας
88.000 Δήμος Νάουσας Ενεργή
110.6e Αστική αναζωογόνηση και βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης της Νάουσας
2.168.000 Δήμος Νάουσας Ενεργή
100.4e Αστική κινητικότητα στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης της Νάουσας
100.000 Δήμος Νάουσας Ενεργή
096.2c Ανάπτυξη / αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ από Δημόσιους Φορείς στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης των Γιαννιτσών
115.000 Δήμος Πέλλας Ενεργή
094.2c Ανάπτυξη / αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ από Δημόσιους Φορείς στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης της Έδεσσας
120.000 Δήμος Έδεσσας Ενεργή
099.4e Αστική κινητικότητα στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης της Έδεσσας
116.000 Δήμος Έδεσσας Ενεργή
104.6c Αναβάθμιση και προβολή πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης της Έδεσσας
98.000 Δήμος Έδεσσας Ενεργή
109.6e Αστική αναζωογόνηση και βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης της Έδεσσας
1.640.000 Δήμος Έδεσσας Ενεργή
112.4c Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
39.795.573,05 Ενεργή
086.5a Συστήματα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
1.200.000 Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης Ενεργή
113.9iv Υποστήριξη δομών για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.
6.000.000 Ανενεργή
118.9iii Ενίσχυση κοινωνικής συνοχής και καταπολέμηση διακρίσεων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης της Βέροιας
122.000 Δήμος Βέροιας Ανενεργή
123.9iv Βελτίωση της πρόσβασης σε προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης της Βέροιας
530.000 Δήμος Βέροιας Ανενεργή
083.4ε Ανάπτυξη «έξυπνων» συστημάτων διαχείρισης κινητικότητας στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
2.850.000 Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης Ενεργή
090.6e Ενίσχυση δικτύων παρακολούθησης και παρατηρητηρίων αστικών προκλήσεων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
1.347.025 Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης Ενεργή
089.6e Ενίσχυση οικολογικής συνείδησης και προώθηση περιβαλλοντικού εθελοντισμού στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
703.153,60 Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης Ενεργή
114.8iii Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας σε άνεργους νέους στις περιοχές παρέμβασης των ΣΒΑΑ της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
638.000 Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης Ανενεργή
130.9vi Κάλυψη λειτουργικών εξόδων ΕΦ - ΟΤΔ για τις δράσεις ΕΚΤ στις εγκεκριμένες περιοχές εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ
456.517,47 Ενεργή
116.9i Συνδυασμένη παρέμβαση αναβάθμισης επαγγελματικών προσόντων για μακροχρόνια άνεργους στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
4.456.105 Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης Ανενεργή
115.8v Αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζόμενων υφιστάμενων επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης της ΣΒΑΑ Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης σε θέματα υπηρεσιών τουρισμού περιβαλλοντικής διαχείρισης βιώσιμης ενέργειας πράσινων και κοινωνικών συμβάσεων
1.068.000 Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης Ανενεργή
4267/24-5-2018 Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας
6.000.000 Ενεργή
119.9iii Ενίσχυση κοινωνικής συνοχής και καταπολέμηση διακρίσεων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ της πόλης της Κατερίνης
120.000 Δήμος Κατερίνης Ανενεργή
131.9i Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2018 - 2019
2.962.980 Ενεργή
132.9iii Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής έτους 20182019 ΑΜΕΑ
1.370.427 Ενεργή
133.9iii Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ήκαι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έτους 2018-2019
2.179.300 Ενεργή
080.6b Παρακολούθηση της λειτουργίας των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων ΕΕΛ
965.800 Ενεργή
136.9iv Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων
3.407.200 Ενεργή
137.9ii Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για Ρομά
380.000 Ενεργή
135.9iv Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα
14.770.000 Ενεργή
138.5a Ενίσχυση φορέων πολιτικής προστασίας και διαχείρισης κινδύνων
9.250.000 Ενεργή
053.6i Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους
10.000.000 Ενεργή
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Υποστήριξη και προβολή στο διαδίκτυο της συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης»
49.600 Ενεργή
4.3.1 / ΕΥΔΠ_85 Υποδομές εγγείων βελτιώσεων
22.770.000 Ενεργή
Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο «Οπτικοακουστικές παραγωγές και εκστρατεία επικοινωνίας για δράσεις ΕΚΤ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»
434.000 Ενεργή
140.6e Δημιουργία αναβάθμιση πυρήνων πρασίνου πράσινων διαδρόμων πράσινων δωμάτων και κάθετων κήπων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
10.000.000 Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης Ενεργή
142.9iii Ενίσχυση κοινωνικής συνοχής και καταπολέμηση διακρίσεων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ της πόλης της Βέροιας
132.000 Δήμος Βέροιας Ενεργή
121.9iii Ενίσχυση κοινωνικής συνοχής και καταπολέμηση διακρίσεων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ της πόλης των Γιαννιτσών.
41.000 Δήμος Πέλλας Ενεργή
125.9iv Βελτίωση της πρόσβασης σε προσιτές βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ της πόλης της Έδεσσας Δομή παροχής βασικών αγαθών
135.000 Δήμος Έδεσσας Ενεργή
128.9iv Βελτίωση της πρόσβασης σε προσιτές βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας στην περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ της πόλης των Γιαννιτσών Ενίσχυση δομών που παρέχουν υπηρεσίες πρόνοιας σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού με έμφαση στα παιδιά
53.000 Δήμος Πέλλας Ενεργή
141.9iv Βελτίωση της πρόσβασης σε προσιτές βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ της πόλης της Έδεσσας Δομή παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης σε ευπαθείς ομάδες
94.000 Δήμος Έδεσσας Ενεργή
120.9iii Ενίσχυση κοινωνικής συνοχής και καταπολέμηση διακρίσεων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ της πόλης της Έδεσσας
36.000 Δήμος Έδεσσας Ενεργή
049.9a Επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων δομών και υποδομών υγείας Προμήθεια ασθενοφόρων ΕΚΑΒ
1.030.000 Ενεργή
134.6e Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας της δημόσιας διοίκησης και των δημόσιων υπηρεσιών στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
3.500.000 Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης Ενεργή
087.6e Αποκατάσταση αξιοποίηση αποδεσμευμένων χώρων από οχλούσες χρήσεις γης στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
19.906.000 Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης Ενεργή
139.9iv Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας ΤΟΜΥ
10.823.793,75 Ενεργή
146.3d Συνεργατικοί σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα
4.000.000 Ενεργή
148.6d Ενίσχυση Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για τη διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος και βιοπικοιλότητας στις περιοχές Natura της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
5.000.000 Ενεργή
147.10a Ενίσχυση αθλητικού εξοπλισμού και βελτίωση προσβασιμότητας ΑμεΑ σε σχολεία Αβάθμιας και Ββάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
1.510.000 Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης Ενεργή
149.4e Παρεμβάσεις για καθαρές αστικές μεταφορές και προώθησή τους στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
3.075.000,00 Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης Ενεργή
122.9iv Βελτίωση της πρόσβασης σε προσιτές βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ της πόλης των Σερρών
30.000,00 Δήμος Σερρών Ενεργή
145.9iii Δράσεις και δομές στήριξης ευπαθών ομάδων πληθυσμού στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
1.421.053,00 Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης Ενεργή
150.6e Αστική αναζωογόνηση και βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ της πόλης της Νάουσας
2.168.000 Δήμος Νάουσας Ενεργή
117.9iii Ενίσχυση κοινωνικής συνοχής και καταπολέμηση διακρίσεων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ της πόλης των Σερρών
45.000 Δήμος Σερρών Ενεργή
144.9iv Βελτίωση της πρόσβασης σε προσιτές βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
4.989.893 Ενεργή
127.9iii Ενίσχυση κοινωνικής συνοχής και καταπολέμηση διακρίσεων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ της πόλης των Γιαννιτσών
24.500 Δήμος Πέλλας Ενεργή
157.9iv Βελτίωση της πρόσβασης σε προσιτές βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας στην περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ της πόλης των Γιαννιτσών - Ενίσχυση δομών που παρέχουν υπηρεσίες πρόνοιας σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού με έμφαση στα παιδιά
53.000 Δήμος Πέλλας Ενεργή
126.9iv Βελτίωση της πρόσβασης σε προσιτές βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ της πόλης των Γιαννιτσών Δράσεις για υγιή γήρανση
10.200 Δήμος Πέλλας Ενεργή
129.9iv Βελτίωση της πρόσβασης σε προσιτές βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας στην περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ της πόλης των Γιαννιτσών
98.300 Δήμος Πέλλας Ενεργή
153.9iv Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα
14.770.000 Ενεργή
151.2c Διαλειτουργικότητα Πληροφοριακών Συστημάτων Δήμων και Χωρικά Ενεργοποιημένοι Μηχανισμοί Εύρεσης / Διάθεσης Δεδομένων
1.320.000 Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης Ενεργή
154.2c Ανάπτυξη αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
2.250.000 Ενεργή
158.2c Ψηφιοποίηση ανάδειξη ιστορικού πολιτισμικού και τουριστικού αποτυπώματος
750.000 Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης Ενεργή
155.3c Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών
12.000.000 Ενεργή
156.3d Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού
52.000.000 Ενεργή
160.6e Έργα Πρασίνου Ηχοπετάσματα
6.000.000 Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης Ενεργή
152.5a Προστασία Διαχείριση και Αξιοποίηση παράκτιου μετώπου Αντιπλημμυρική Προστασία στην περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
3.000.000 Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης Ενεργή
159.6c Αναβάθμιση και προβολή τουριστικών και πολιτιστικών πόρων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
1.000.000 Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης Ενεργή
162.11.3 Πληροφόρηση και Επικοινωνία
2.300.000 Ενεργή
143.6i Διαχείριση Βιοαποβλήτων
14.500.000 Ενεργή
161.9iv Ενίσχυση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας Κέντρα Ένταξης Μεταναστών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
590.000 Ενεργή
164.2b Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
5.125.000 Ενεργή
167.9iii Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 20192020 ΑΜΕΑ
800.000,00 Ενεργή
165.9iii Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ήκαι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έτους 20192020
2.180.000,00 Ενεργή
166.9i Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2019/2020
500.000 Ενεργή
ΤΑΠΤΟΚ_001 Κατάρτιση Ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ ΕΠΑΛΘ
135.000,00 Ενεργή
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία μέσω καταλόγου, για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ ΠKM στη διαχείριση των οδικών έργων του ΑΠ 07, ΘΠ 7a και 7b του ΕΠ ΚΜ 2014-2020
73.656 Ενεργή
Τροποποίηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία μέσω καταλόγου, για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
73.656 Ενεργή
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Υποστήριξη και προβολή στο διαδίκτυο της συμμετοχής της ΠΚΜ στην 84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης».
49.600,00 Ενεργή
168.10a Αναβάθμιση εξοπλισμού εργαστηρίων για την κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων και για την επαγγελματική εκπαίδευση μαθητών
5.220.000 Ενεργή
170.5a Προστασία Διαχείριση και Αξιοποίηση παράκτιου μετώπου Αντιπλημμυρική Προστασία στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
6.000.000 Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης Ενεργή
9vi.1_anhma_02 Κατάρτιση απασχολουμένων στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ-ΠΑΑ-ΕΠΑΛΘ στην Ημαθία
14.400 Ενεργή
9vi.1_anhma_01 Κατάρτιση και πιστοποίηση δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων ανέργων στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ-ΠΑΑ-ΕΠΑΛΘ στην Ημαθία
72.000 Ενεργή
171.1b Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
4.000.000 Ενεργή
174.9a Προμήθεια εξοπλισμού για τις δομές Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας φροντίδας υγείας
1.500.000 Ενεργή
175.10a Ανάπτυξη υποδομών και εξοπλισμών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
1.500.000 Ενεργή
169.9iii Επιχορήγηση λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΣΥΔ
9.000.000 Ενεργή
172.8iii Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων εργαζομένων και Ατόμων με Αναπηρία στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ Έδεσσας (Δράση 8iii)
70.000,00 Δήμος Έδεσσας Ενεργή
172.8v Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων εργαζομένων και Ατόμων με Αναπηρία στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ Έδεσσας (Δράση 8v)
70.000,00 Δήμος Έδεσσας Ενεργή
172.9i Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων εργαζομένων και Ατόμων με Αναπηρία στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ Έδεσσας (Δράση 9i)
30.000,00 Δήμος Έδεσσας Ενεργή
173.8iii Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ Βέροιας
117.000 Δήμος Βέροιας Ενεργή
ekt_p1_anetxa Υποστήριξη Ανέργων στην ΠΕ Χαλκιδικής
268.352,10 Ενεργή
Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Εξειδίκευση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος πληροφόρησης και επικοινωνίας»
1.964.842,00 Ενεργή
180.6e Αστικό Παρατηρητήριο Σερρών στην περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ Σερρών
50.000 Δήμος Σερρών Ενεργή
helpdesk
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ