ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Σχεδιασμός νέου Προγράμματος ΠΚΜ
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Ανακοίνωση

07/02/2020

Η Αναθέτουσα Αρχή της υπ. αρ. 7444/17.12.2019 Διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων  του Ν. 4412/2016, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (με ΑΔΑΜ: 19PROC006103873 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 83195), για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο «Εξειδίκευση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος πληροφόρησης και επικοινωνίας», ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους σχετικά με διευκρινίσεις που δόθηκαν σε απάντηση των ερωτημάτων/ αιτημάτων παροχής διευκρινίσεων που υποβλήθηκαν από οικονομικούς φορείς  μέσω της φόρμας «Επικοινωνίας» στο δικτυακό τόπο του υπ. αρ. 83195 διαγωνισμού στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν και στη σελίδα της προκήρυξης.

Διευκρινίσεις διαγωνισμού (pdf)

espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ