ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Σχεδιασμός νέου Προγράμματος ΠΚΜ
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Σχεδιασμός νέου Προγράμματος ΠΚΜ

Η εκκίνηση της διαδικασίας σχεδιασμού της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 στο πλαίσιο του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης - ΕΣΠΑ και των Προγραμμάτων του και η έναρξη του επίσημου διαλόγου με τους φορείς πολιτικής της χώρας περιγράφονται στην 1η ΕΓΚΥΚΛΙΟ σχεδιασμού της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027 του Υπουργείου Ανάπτυξης που εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2019.

Οι απαιτούμενες ενέργειες για την οργάνωση της κατάρτισης του αναπτυξιακού προγραμματισμού ήταν οι ακόλουθες :

  • Σύσταση και ενεργοποίηση των οργάνων αναπτυξιακού σχεδιασμού

  • Οργάνωση της διαβούλευσης σε περιφερειακό και τομεακό επίπεδο και επεξεργασία προτάσεων σχεδιασμού

  • Διαμόρφωση και κατάθεση των πρώτων συνοπτικών θέσεων, των Υπουργείων και των Περιφερειών, στη βάση των κατευθύνσεων και του ερωτηματολογίου της εγκυκλίου.

Στο πλαίσιο αυτό, τον Αύγουστο του 2019, συστάθηκε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος (ΟΣΠ), η οποία κατέθεσε στην Εθνική Αρχή Συντονισμού του ΕΣΠΑ την 1η Πρόταση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την διαμόρφωση των κατευθύνσεων εκπόνησης του Εταιρικού Συμφώνου Ανάπτυξης - ΕΣΠΑ 2021-2027.

Επίσης συντόνισε την διαβούλευση με τους κοινωνικο-οικονομικούς εταίρους και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας.

Τον Νοέμβριο του 2020, εκδόθηκε η 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ σχεδιασμού, στο πλαίσιο της οποίας προσδιορίστηκαν η δομή και το περιεχόμενο των Προγραμμάτων της Περιόδου 2021-2027, σηματοδοτώντας την έναρξη της διαδικασίας κατάρτισης των Προγραμμάτων από τους φορείς σχεδιασμού και τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΣΠΑ καθώς και την ουσιαστική εμπλοκή των κοινωνικοοικονομικών εταίρων σχετικά με τις ανάγκες και τις στρατηγικές προτεραιότητες ανά Στόχο Πολιτικής.

Τον Ιούνιο του 2021 ακολούθησε η έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την προετοιμασία υποβολής των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 από την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ), προσδιορίζοντας, μεταξύ άλλων, τις κατανομές προϋπολογισμού ανά Πρόγραμμα, ετήσια και ανά Στόχο Πολιτικής.

Στη βάση των παραπάνω, η Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, κατάρτισε το 1ο Σχέδιο Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο πλαίσιο της αρχή της εταιρικής σχέσης, που συνεπάγεται στενή συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των δημόσιων αρχών τους Κράτους Μέλους σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, των φορέων της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και του ιδιωτικού τομέα, το σχέδιο Προγράμματος έχει αναρτηθεί στη επιχειρησιακή πλατφόρμα ΔΙΑΥΛΟΣ και έχει κοινοποιηθεί στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για διαβούλευση.

espa covid
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραμματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ