ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Νέος Κατάλογος Προμηθευτών 2019
προσκλησεις
ενταξεις
υποστηρικτικό υλικό
Ευρωπαική ένωση
ΕΣΠΑ
Περιφέρεια στην πράξη

Υποχρεωτική επικαιροποίηση στοιχείων εγγεγραμμένων στον Κατάλογο Προμηθευτών της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ, τον Ιανουάριο 2019

Σύμφωνα με:

1. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 10 της με αριθ. πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.2.2017 (ΦΕΚ 677Β/ 03.03.2017) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης Καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους, και

2. Την με αριθμό πρωτ. 1920/27.3.2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον Κατάλογο Προμηθευτών / Παρεχόντων Υπηρεσίες, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,

Οι ήδη εγγεγραμμένοι Προμηθευτές / Πάροχοι υπηρεσιών, υποχρεούνται σε  επικαιροποίηση των στοιχείων τους εντός του Ιανουαρίου του 2019, διαφορετικά διαγράφονται.

Η επικαιροποίηση θα πραγματοποιείται με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του οικονομικού φορέα (που θα περιέχει όλα τα στοιχεία του άρθρου 11 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης που πρέπει να επικαιροποιηθούν, ενώ σε διαφορετική περίπτωση μη μεταβολής αυτών, η δήλωση θα τα επιβεβαιώνει) και θα αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ψηφιακά υπογεγραμμένη στα mail: contact και  contact  ή μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση:

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,

Γ. Σχολής 65, 57001 Πυλαία Θεσσαλονίκης

 

με την ένδειξη πάνω στο φάκελο «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ»

H ανοικτή πρόσκληση και οι εγκεκριμένοι κατάλογοι προμηθευτών είναι διαθέσιμοι εδώ .

helpdesk
espa
Ηλεκτρονική εκπαιδεύση
ανοιχτη προσκληση
ηλεκτρονικο έργο για την επιβλεψη τεχνικών έργων
στρατηγική καταπολέμησης απάτης
newsletter
RIS-3
προγραματική περίοδος 2017-2013
καταγγελίες για συχρηματοδοτουμενα έργα
διαυγεια
ΚΠΜ